8 września 2015

What does it mean "to know a language"?

W poprzednim poście zadeklarowałam się, że w przyszłości chcę znać 10 języków obcych. Myślę, że powinnam nieco sprecyzować o co dokładnie mi chodzi. Bo jeśli spojrzeć na to z logicznego punktu widzenia, to co właściwie oznacza "znać język"? Czy chodzi tutaj o biegłą mowę, swobodną rozmowę na ulicy z przypadkowym przechodniem albo może o bezbłędne rozwiązywanie testów gramatycznych? Cóż, tak naprawdę dla każdego będzie to oznaczało co innego.

In the previous post I declared to know in the future 10 languages. I think that I should specify what exactly I mean. If you look on this logically, what exactly does it mean "to know a language?". Is it about talking fluently, casual talk on the street with a random passerby or maybe about writing grammar tests flawlessly. Actually, for everybody it means something different.


Co to znaczy znać język?Kiedy użycie takiego stwierdzenia może dać więcej problemów niż pożytku?
Zazwyczaj są to bardzo typowe sytuacje.

When using that phrase can give more problems than benefits?
Mostly these are very typical situations. 


Moc postanowień

The power of resolutions


Pierwszą sytuacją, która przychodzi mi i z pewnością wielu z was na myśl, jest wypisywanie postanowień: noworocznych, urodzinowych, okolicznościowych.. Tak naprawdę okazja nie jest tutaj ważna. Niech podniesie rękę osoba, która nigdy na żadnej swojej liście do zrealizowania nie napisała "Chcę znać język/ poprawić znajomość języka (hiszpańskiego itp). Wszystkie te określenia brzmią bardzo ładnie, typowo i... całkowicie nie konkretnie. Czasem dopisujemy na swoich listach zwroty, które mają za zadanie nieco bardziej sprecyzować nasze chęci, co wygląda mniej więcej tak: "Chcę znać język X na średniozaawansowanym poziomie". Tutaj mamy już większe wyobrażenie o rzeczywistych zamiarach danej osoby.

The first situation that comes to my mind and probably also many of you is writing resolutions: new year's, birthday, occasional.. In reality the occasion is not that important here. Show me a person who has never written "I want to know (Spanish etc.) language/ improve knowledge of language" on any of the resolution list. All these sentences sound very nice, typical and... totally not precisely. Sometimes we write down some words to define our intentions a bit more, such as "I want to know X language on intermediate level". That gives us better view on what the person actually wants.

Znasz język hiszpański?

Do you know Spanish?

Drugą typową sytuacją jest pytanie usłyszane od znajomego/rodziny/jakiegokolwiek zaciekawionego człowieka na temat naszej znajomości języka obcego. Dialog wygląda zazwyczaj mniej więcej tak:

- Znasz język hiszpański?
- Tak, trochę.

Co to znaczy właściwie "znać trochę język"? Jeśli chcemy być dokładni, myślę że można określić to jako początkową fazę nauki, podczas której wciąż czujemy się dość niepewne, posługując się nim. Etap, w którym na swoim koncie mamy już przerobione podstawy, ale wciąż koniecznie jest dokładniejsze zgłębienie tematu. To tak naprawdę czas, gdy w celu porozumienia się z innym człowiekiem, posługującym się tym językiem, musimy zazwyczaj trochę się namęczyć, by wytłumaczyć o co tak naprawdę nam chodzi. Z pomocą przychodzą ręce, gesty, mimika czy też tłumacz lub słownik w telefonie.

The second typical situation is the question heard from a friend/family/ anyone who is interested in our knowledge of the language. The dialogue mostly looks like that:
- Do you know Spanish?
- Yes, a bit.
What exactly does it mean "to know a language a bit"? If we want to be accurate, I think it can be called initial learning phase during which we still feel quite uncertain while using a language. The stage when we learnt basics good enough, but still we feel a need to check it from time to time. Actually, it's the time when we need to make some effort with explaining what we really mean just to communicate with the other person. With some help there come hands, gestures, facial expression, also mobile dictionary or translator. 


Stwierdzenie "znać język" pojawia się bardzo często w zwykłych, codziennych sytuacjach. Właściwie jest to jak najbardziej naturalne. Tak naprawdę kto z nas podczas zwykłej rozmowy będzie dokładnie określać poziom znajomości języka obcego? Może jedynie językoznawcy, filolodzy, osoby zainteresowane głębszą znajomością ogólnej nauki o językach. Poza tą wąską grupą społeczną większość osób podejdzie do tematu dosyć ogólnie. W celu określenia znajomości języka posłuży się zazwyczaj określeniami takimi jak "trochę", "dobrze", czasem dodając jeden z ogólnoświatowo uznanych terminów, które każdy dobrze zna (początkujący, średnio zaawansowany, zaawansowany). Te terminy na dobrą sprawę również nie dają nam do końca jednoznacznych odpowiedzi na jakim poziomie dany człowiek tak naprawdę umie język. Myślę jednak, że najważniejszym jest byśmy my sami wiedzieli ile tak naprawdę umiemy. A później wystarczy to jedynie pokazać w praktyce ;)

The phrase "to know a language" appears really often in daily, casual situations. Actually, it is very natural thing. In fact, who during some small talk is going to describe with details the level of foreign language knowledge? Maybe only linguists, philologists and people with deep interest in languages. Except that small social group most people treat that topic quite generally. In order to define the language knowledge they mostly use words like "quite", "good", only sometimes adding one of the worldwide used terms that all of us know pretty well (beginner, intermediate, advanced). In fact, these terms also don't give us clear answer what is the level of actual language knowledge by that person. However, I think that the most important is to be aware ourselves of how much we really know. And later we should only show it in a practical way ;)


P.S. Dodam jeszcze, że sama jak najbardziej używam takiego stwierdzenia. Na co dzień nie robi to większej różnicy, jednak w sytuacjach takich jak powyższe może czasem wprowadzać w błąd. Warto wtedy doprecyzować o co nam tak naprawdę chodzi.

P.S. In addition I want to say that naturally I use that phrase too. It doesn't give much of difference everyday, but in the situations as I've showed above it may cause sometimes a misinformation. It's worth then to clarify what we actually mean.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz