15 września 2015

The 10 most spoken languages in the world

Każdego roku zmienia się liczba ludzi posługujących się danymi językami. W przeszłości największy wpływ miał na to przyrost naturalny, jednak w ostatnich dziesięcioleciach, w związku z procesem globalizacji, w znacznym stopniu zaczęły też oddziaływać inne czynniki. Naukowcy oszacowali, że wiosną 2024 roku populacja naszej planety osiągnie liczbę 8 miliardów ludzi. To ogromna ilość, ale pozostańmy w 2015 roku, w którym mamy ponad 7,3 miliarda ludzi i ponad 7000 znanych języków. Czy zdajecie sobie sprawę, że prawie 3/4 ludzi żyjących na Ziemi mówi co najmniej jednym z 10 najpopularniejszych języków świata?

Every year changes a number of people using specific languages. In the past the biggest influence had birth rate, but in the past decades due to the process of globalization also other factors have started affect substantially. The scientists estimated that in the spring of year 2024 population of our planet will reach the number of 8 billion people. This is a huge amount, but let's stay in the year 2015, when we have more than 7,3 billiard people and above 7000 known languages. Are you aware that almost 3/4 of people living on the Earth speak at least one of  the 10 most spoken languages in the world?Na początek muszę zaznaczyć pewną oczywistość, którą jednak należy głośno powiedzieć. Są to oszacowane dane, które z pewnością za rok będą nie do końca aktualne. Nasza populacja rośnie w zawrotnym tempie, co może uświadomić nam strona Worldometer.info, na której na naszych oczach aktualizują się dane liczbowe. Naprawdę polecam, bo zawiera ona wiele ciekawych informacji. Takie dane, jak liczba osób posługujących się danym językiem, są naprawdę trudne do zebrania, szczególnie jeśli mowa o skali światowej. Dlatego posługując się informacjami na ten temat, powinno traktować się je bardziej jako wskazówki, niż prawdę absolutną.

At the beginning I must emphasize some kind of obviousness, which still need to be said aloud. This data has been estimated and in the next year it will be surely not so actual. Our population grows by leaps and bounds, what can realize us website Worldometer.info, where on our own eyes data figures are being updated. I really recommend it, because it contains many interesting information. This kind of data, such as number of people using specific language, is really difficult to get, especially if we talk about global scale. That's why using information on this topic, we should treat them more like some clues than the absolute truth.

Do czego mogą nam się przydać różne dane statystyczne? Naprawdę do wielu rzeczy. W tym wypadku mówimy o najpopularniejszych językach świata, więc użycie tych informacji może być naprawdę szerokie. Na ich podstawie możemy dojść do wielu ciekawych wniosków i właśnie tym się dzisiaj zajmę.

For what can we use different statistic data? Actually for many things. In that case we talk about most spoken languages in the world, so this kind of information can be widely used. Based on it we can come to some interesting conclusions and that's what I'm going to do today.

Przygotowana przeze mnie grafika jest interaktywna.
Created by me infographic is interactive.

Myślę, że najciekawszym faktem jest to, że ponad 70% ludzi na świecie mówi jednym z 10 najpopularniejszych języków świata. To oznacza, że znając wszystkie z nich, teoretycznie jesteśmy w stanie porozumieć z 3 na 4 przypadkowo spotkanymi osobami. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w różnych regionach świata poszczególne języki mają większy wpływ, niż inne. Jednak myślę, że wiele osób taka informacja może naprawdę zmotywować do nauki. Już nawet znajomość 2-3 języków daje nam dużą szansę na swobodne dogadanie się na całym świecie.

I think that the most interesting fact is that more than 70% of people all over the world speak one of the 10 most spoken languages in the world. It means that knowing all of them, theoretically we are able to communicate with 3 of 4 randomly met people. Of course, I'm aware that in different regions of the world some individual languages have bigger influence than others. However, I think that many people such information can motivate for learning. Knowledge of 2-3 languages already gives us a big chance for unhampered conversations all over the world.

Większość osób zapytanych o to, jakim językiem włada największa liczba osób na świecie, odpowie: chińskim. Ogromna powierzchnia kraju w połączeniu z najliczniejszą narodowością świata wydaje się być niepodważalnym dowodem na przodownictwo tego języka w rankingach. I rzeczywiście, pod względem ilości native speakerów język mandaryński nie ma sobie równych. Patrząc jednak na całokształt, to angielski wysuwa nam się na początek listy. Jest on pierwszym językiem dla 375 milionów ludzi, ale 3 razy więcej ludzi zna go jako drugi (trzeci itd.) język. Daje nam to łącznie 1,5 miliarda osób, które potrafią porozumieć się w języku angielskim.

Most people when asked which language is most spoken all over the world, answer: chinese. A vast area of the country plus the largest nationality of the world seem to be incontestable evidence for the leadership of this language in rankings. And indeed, in terms of the amount of native speakers Mandarin for sure wins. But looking in total, at the beginning of the list there comes English. It's the first language (L1) for 375 million people, but 3 times more people know it as the second language (L2, L3 etc.). It gives us overall 1,5 billion people who can communicate in English.

Warto zwrócić uwagę na proporcje pomiędzy native speakerami, a innymi osobami znającymi dany język. Hiszpański zawdzięcza swoją pozycję rozległemu obszarowi terytorialnemu, niemiecki zajmuje wysokie miejsce głównie dzięki wysokiemu rozwojowi ekonomicznemu, a francuski wciąż ma silną pozycję w Afryce, pozostałą po podbojach kolonialnych.

It's worth to notice the proportions between native speakers and other people who know the language. Spanish owe its high position to the vast area, German has a high rank mostly because of high economic growth, and French has still big influence in Africa, which remains after colonial conquests.

W naszej kulturze zostało przyjęte nazywać język mandaryński ogólnie językiem chińskim. W powyższym zestawieniu nie są brane pod uwagę różne języki chińskie, lecz jedynie język mandaryński, który jest oficjalnym językiem Chińskiej Republiki Ludowej. Podobnie jest z językiem arabskim, jednak ze względu na brak innych danych przedstawione zostały w rankingu dane dotyczące wszystkich wersji języka arabskiego wraz z lokalnymi dialektami.

In our culture it's been adopted that Mandarin is called by us Chinese. The infographic above doesn't consider different chinese languages, but only Mandarin, which is the official language of People's Republic of China. It's similar case with Arabic language, however due to lack of the other data, in the ranking there was provided information involving all versions of Arabic language also with local dialects.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz