11 września 2015

My language goals #10languagesproject

Nawiązując do ostatniego tematu (Co to znaczy "znać język"?), zamierzam określić sobie konkretne cele już na początku mojej przygody z tym blogiem. To miejsce powstało z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest przekonanie, że dzięki regularnemu pisaniu zwiększy się moja motywacja oraz polepszy regularność, a co za tym idzie jakość nauki. Drugim natomiast jest wiara, że w przyszłości wiele osób skorzysta z moich blogowych notatek, co może wpłynie też w pewien, choćby niewielki sposób, na przebieg ich językowej ścieżki. Dlatego od początku chcę ustalić sobie jasne, konkretne cele, by wiedzieć na czym powinnam się skupić, a co mogę sobie spokojnie odłożyć na później. A dobrze wiemy, że to przysłowiowe "później" często nigdy nie nadchodzi.

Referring to the previous topic (What does it mean "to know a language"?), I'm going to  define concrete goals at the very beginning of my journey with this blog.This place has been created for two reasons. First of them is the conviction that by dint of  regular writing my motivation will get higher and my regularity will get better, the same as quality of learning. The second is the belief that in the future many people will use my blogging notes, what will maybe affect  in some, even very little way, on their language career too. That's why from the very first I want to set up clear, concrete goals, to know what I should focus on and what I can leave over. And we all know that often this proverbial "leave over" never gets done.


Jak mówić w wielu językach?


W swoim życiu stworzyłam już bardzo wiele list z celami językowymi. I o ile naprawdę lubię uczyć się języków obcych, tak w momencie, gdy mam przed sobą postawiony cel zazwyczaj robię wszystko, tylko nie to. Cokolwiek, byle nie zająć się tym, co sobie narzuciłam. To pewien rodzaj prokrastynacji. A w momencie, gdy zauważam, że goni mnie termin, rzucam wszystko inne i spędzam długie godziny nadrabiając zaległości. I zazwyczaj osiągam zamierzony sobie cel. Ale nie w taki sposób, jak chciałam. Znacie to?

I've created many lists with language goals in my life. And as far as I like learning foreign languages, mostly at the time that I set up a goal I do everything but not that. Anything just not to do this what I imposed on myself. This is some kind of procrastination. At the time I notice that a deadline is coming, I leave everything and I spend long hours trying to catch up on. And mostly I achieve a goal. But not in the way I wanted to. Do you know that?


Dlatego próbuję i wciąż szukam swojego sposobu na naukę. Czegoś, co idealnie wpasuje się w moje preferencje i wreszcie zadziała. Na początek jednak muszę postawić sobie konkretne cele.

That is why I try and constantly look for my own way of studying. For something that would fit in my preferences perfectly and finally work. But at the beginning I need to set some concrete goals.


Już całkiem dawno temu założyłam sobie, że chcę pewnego dnia mówić w wielu językach świata. Kluczowe jest tutaj słowo mówić, bo z tym zawsze miałam największe problemy. Słuchanie nie było moim konikiem, ale nie było z tym najgorzej, czytanie z reguły nie stanowiło żadnego problemu, dobrze szło mi pisanie. Jednak mówienie odkąd pamiętam stanowiło dla mnie największe wyzwanie w nauce języków. Mój problem był dość nietypowy i leżący jedynie w mojej psychice. Nie obawiam się popełnić błąd, zapomnieć słówko czy też tego, że nie mówię wystarczająco zrozumiale lub płynnie. Natomiast zawsze wstydziłam się swojego... akcentu! Niezależnie od języka. Obecnie zaczynam sobie uświadamiać, że w rzeczywistości nie przeszkadza on nikomu innemu, jak mnie samej.

I decided quite long time ago that one day I want to speak many languages of the world. The key word here is to speak, because I've always had the biggest problems with that. Listening hasn't been my cup of tea neither, but it's never been the worst, reading usually hasn't been any problem, writing has been going good. However, since I remember speaking has been for me the biggest challenge in learning languages. My problem is quite atypical and it's just in my mind. I'm not afraid to make a mistake, forget a word or that I don't speak understandable or fluently. But I've been always ashamed of my... accent! Doesn't matter which language it is. Currently I start realising that in reality it bothers nobody else but me.W celu większej regularności, pewnej zmiany myślenia oraz wielu innych powodów, które podam przy okazji innego postu, postanowiłam podjąć wyzwanie "10 languages project". Oto kilka informacji:

In order to make my regularity better, some change of thinking and many other reasons that I'll tell in the other post, I decided to take up a challenge '10 languages project'. Here is some information:


1.Chcę mówić w 10 językach. Jest to naprawdę spora liczba i doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Jednak nie chodzi mi tutaj o ich biegłą znajomość, przynajmniej nie w przypadku wszystkich. Moim celem jest dobry, komunikatywny poziom. Chcę być w stanie odbyć miłą rozmowę na codzienne tematy oraz bez problemu porozumieć się w zwykłych sytuacjach. Zależy mi na tym, by czuć się w tym swobodnie. Nie chodzi o perfekcyjną znajomość gramatyki, czy też pisanie wypracowań na zaawansowane tematy.
1.I want to speak 10 languages. This is quite big amount and I'm totally aware of that. However, it's not about fluent knowledge, at least not in the case of them all. My goal is to have a good, communicative level. I want to be able to have a nice conversation on everyday topics and to communicate in casual situations without any problems. It's important for me to feel comfortable with that. It's not about perfect knowledge of grammar or about writing some essays on advanced topics.  
2.Nie daję sobie żadnego limitu czasowego. Nie mam ochoty narzucać sobie sztywnego terminu, w którym "powinnam" się zmieścić. Chcę, by wszystko odbywało się w odpowiednim dla mnie tempie i czasie.
2.I don't give myself any limited time.  I don't feel like pushing myself to make it before any stiff deadline. I want it all to fit just in my own way and time. 
3.Jest to pewnego rodzaju eksperyment, który jest tak samo niepewny, jak i odważny. Nie wiem, jak to wszystko się potoczy.
3.This is some kind of experiment, which is as doubtful as brave. I don't know how it will all turn out. 
4.Jeśli projekt się powiedzie, to spełni się moje marzenie: będę mogła powiedzieć, że mówię w 10 językach świata. Nie będzie dla mnie lepszej nagrody, jak ogromna satysfakcja!
4.If the project will succeed, my dream will come true: I'll be able to say that I can speak 10 languages of the world. There won't be a better reward for me than a big satisfaction!  
5.Dodatkowo: Z pewnością skupię się na niektórych językach bardziej, niż na innych. 5 języków chciałabym znać na zaawansowanym, a może nawet biegłym poziomie. Co z tego wyjdzie, zobaczymy.
5.Additionally: I'll certainly focus on some languages more than on the others. 5 languages I would like to know on  advanced or maybe even fluent level. We will see, what will turn out of that.

Dlaczego chcę mówić akurat w 10 językach?

Why do I want to speak precisely 10 languages?


Już w chwili obecnej jestem w trakcie nauki (na różnych poziomach - od początkującego do zaawansowanego) 5 języków, więc postanowiłam podnieść sobie poprzeczkę. Lubię ambitne projekty.

I already learn (on different levels - from beginner to advanced) 5 languages, so I decided to raise standards. I like ambitious projects.


Jakich języków będę się uczyła?

Which languages will I be learning?


Decyzja jeszcze nie została podjęta. Pewnie będzie się ona zmieniała z biegiem czasu, a ja będę próbowała różnych języków. W końcu nie wszystko każdemu pasuje. Obecnie uczę się języka angielskiego, mandaryńskiego, hiszpańskiego i niderlandzkiego. Czasem na chwilę zajrzę do włoskiego, francuskiego lub niemieckiego. Chciałabym poznać chociaż jeden język skandynawski.

The decision hasn't been taken yet. Probably it will be changing during the time and I'll be trying many languages. At the end of the day there's not a thing that fits to everyone. Currently I learn English, Mandarin, Spanish and Dutch. Sometimes I take a look on Italian, French or German. I'd like to know at least one Scandinavian language.


Chciałabym zaprosić wszystkich zainteresowanych do śledzenia mojego projektu, który będę promowała pod hasłem #10languagesproject. W jego ramach będę publikowała moje przemyślenia, wskazówki oraz praktyczne porady dotyczące nauki języków. Na pewno zdecyduję się na kilka mniejszych wyzwań, które pozwolą mi szybciej zbliżyć się do upragnionego celu. Nie zabraknie też sporej dawki treści motywacyjnej!

I'd like to invite every interested person to follow my project, which I'll be promoting using the tag #10languagesproject. As a part of it I'll be publishing my thoughts, tips and practical advices about learning languages. Certainly I'll decide to have few smaller challenges, which will give me a chance to aim the goal sooner. Big amount of motivational contents won't be missed too!


          

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz