25 września 2015

4 language tips you must know before going abroad

Każdy uczy się w swoim własnym tempie i o ile to prawda, że jeden człowiek nauczy się języka szybciej, a drugi wolniej, to tak naprawdę zazwyczaj nie ma sensu porównywanie się z innymi. Są osoby, które to motywuje, jednak dla wielu będzie to naprawdę demotywujące. Ale sama nauka to jedna kwestia, a na jej szybkość wpływa wiele różnych czynników. Jak to jest, że niektórzy już po kilku miesiącach czują się całkiem dobrze używając języka, a inni pomimo wielu lat nauki dalej nie są w stanie przeprowadzić chociaż krótkiej rozmowy?

Everybody learns in their own time and as far as it's truth that one person will learn a language faster and the other slower, in reality there's usually no sense in comparing with each other. There are people for whom it's motivating, but for many it's really demotivating. However, learning is one case itself and there are many factors that have influence on its rate. How is it that some feel good using a language just after few months of learning and the others still can't have even a small talk despite many years?


Wyprowadzka do Hiszpanii wskazówki

Opowiem Ci dzisiaj moją historię. 

I'm going to tell you my story today.

Parę lat temu mieszkałam przez okres 3 miesięcy wraz z rodziną w Hiszpanii. Czy jest to długi, czy krótki czas to tak naprawdę zależy jak na to spojrzeć. Dla osoby, która najdłuższy wyjazd zagraniczny spędziła na 2-tygodniowych wakacjach 3 miesiące wydadzą się długim odcinkiem czasu. Natomiast dla osoby, która powiedzmy była na rocznej wymianie studenckiej nie będzie to już tak wyglądało.

Few years ago I lived for 3 months with my family in Spain. If that's a long or a short time, it really depends on how to look at that. For a person, who the longest foreign trip spent on 2-weeks holidays, it may look like a long time. And for a person, who let's say was on an annual student exchange, it doesn't look like that anymore.Próbowałam zapytać się o coś ludzi, a później kasjerkę. Obie próby zakończyły się porażką.  
I was trying to ask people and later the cashier about something. Both attempts failed.

Swoją przygodę z hiszpańskim zaczęłam w 2010 roku. Zafascynowana mundialem i sukcesami Hiszpanii zaczęłam interesować się tym krajem, co poskutkowało zapisaniem się na zajęcia językowe. Szło mi całkiem nieźle, język od razu mi się spodobał i myślałam, że całkiem sporo już umiem. Aż do czasu, gdy pod koniec 2011 roku wyprowadziliśmy się do Hiszpanii i tam nastąpiło zderzenie z rzeczywistością. Okazało się, że mam problem ze zrozumieniem prostych konwersacji, nie mówiąc już o samodzielnej rozmowie. Doskonale pamiętam swoją pierwszą wizytę pierwszego dnia w pobliskim sklepie. Próbowałam zapytać się o coś ludzi, a później kasjerkę. Obie próby zakończyły się porażką. To mnie bardzo zdemotywowało i od tego czasu mówiłam prawie wyłącznie po angielsku. To był mój pierwszy błąd.

I've started my journey with Spanish language in 2010. Being fascinated by world cup and successes of Spain, I've started to be interested in that country, in result of what I joined language classes. It was going pretty good, from the very first I liked the language and I was thinking that I already know quite much. Until the time we moved to Spain at the end of 2011 and there I had to face the reality. It turned out that I have some problems with understanding simple conversations, not to mention talking on my own. I remember perfectly my first visit to the nearby shop on the first day. I was trying to ask people and later the cashier about something. Both attempts failed. That really demotivated me and since that time I was speaking only English. That was my first mistake.


No hablo Español


Właściwie można powiedzieć, że niewiele komunikowałam się z lokalnymi mieszkańcami. Początkowo próbowałam zagadywać przypadkowe osoby, ale nic konkretnego z tego nie wychodziło. Na szczęście lekcje angielskiego i hiszpańskiego, na które uczęszczałam, okazały się niezwykle przydatne. Zajęcia z angielskiego dały mi nie tylko podniesienie jego poziomu, lecz pozwoliły mi także poznać sympatycznych ludzi, z którymi mogłam później wspólnie wyjść i porozmawiać. W większości byli to Hiszpanie, lecz rozmawialiśmy po angielsku. Jedynie, gdy pojawili się czasem ich znajomi nie rozumiejący angielskiego, wtedy zdarzało mi się niepewnie używać hiszpańskiego.

Actually, it can be said that I wasn't really communicating with locals. At the beginning I was trying to talk down some random people, but there came not much out of that. Fortunately, the classes of Spanish and English, which I was attending, turned out to be incredibly useful. The classes of English gave me not only improving its level, but let me also meet some nice people with whom I could later go out together and talk. Mostly they were Spanish, but we were talking English. Only sometimes when there were coming their friends, who couldn't understand English, I was talking hesitantly Spanish.

Natomiast zajęcia z hiszpańskiego były prowadzone indywidualnie. Do tej pory pamiętam, jak rewelacyjna szkoła językowa to była! Pod względem atmosfery, poziomu prowadzenia zajęć... Nie pamiętam nazwy, ale jeśli kiedyś ją znajdę, to z pewnością ją polecę. W każdym razie zajęcia dały mi naprawdę dużo, mimo że zaczęliśmy wszystko ponownie od podstaw. Z każdą lekcją czułam, że naprawdę umiem więcej. Jednak poza salą lekcyjną dalej nie odważyłam się mówić po hiszpańsku.

On the other hand, the classes of Spanish were held individually. I still remember how this language school was wonderful ! In terms of the atmosphere, the level of teaching... I don't remember the name of it, but if I ever find it, then for sure I'll recommend it. Anyway, the classes gave me a lot, although I started everything from the basics. With every lesson I was feeling that I really know more&more. However, outside the classroom I still wasn't brave enough to speak Spanish.

Jeśli chodzi o otaczającą mnie rzeczywistość - dużo słuchałam, obserwowałam, ale niewiele uczestniczyłam. Była to dosyć bierna nauka.

If it comes to reality that was surrounding me - I was listening and observing a lot, but not really participating. It was pretty passive learning.

Po powrocie do Polski postanowiłam zrobić sobie przerwę z hiszpańskim. Myślałam, że będzie to jedynie na chwilę. Bardzo się pomyliłam. Mijały miesiące, a ja dalej nie wracałam do nauki. Tak naprawdę stosunkowo niedawno pojawiły się realne chęci na kontynuowanie nauki. Jednak dla pewności, że znowu nie odpuszczę, zapisałam się na filologię hiszpańską. Postawiłam sobie za punkt honoru biegłą znajomość hiszpańskiego. Powodów jest wiele, chociażby fakt, że mieszkałam w Hiszpanii, ale co najważniejsze - naprawdę uwielbiam ten język.

After coming back to Poland, I decided to take a break from Spanish. I thought that it will be only for a while. I was totally wrong. Months were passing and I still wasn't about to come back to learning. In reality, relatively recently there appeared a real desire to continue learning it. But to be sure that I won't let it go again, I signed up for Spanish philology. I made it a point of honor to know Spanish fluently. There are many reasons, such as the fact that I lived in Spain, but the most important one is that I really enjoy that language.


Jak dobrze mówisz po hiszpański za granicą?

Jakie błędy popełniłam?

What mistakes did I make?


Prawda jest jednak taka, że mogłam wynieść z tego wyjazdu dużo więcej i zdecydowanie lepiej wykorzystać go pod względem językowym. Dlaczego tak się nie stało? Tak naprawdę wpłynęło na to kilka czynników.

The truth is that I could get much more out of that journey and definitely use it better in linguistic sense. Why didn't it happen? Actually, there are few reasons.

Po pierwsze wyjechałam z przekonaniem, że porozumienie się w podstawowych kwestiach nie będzie dla mnie większym problemem. Przecież przez 1,5 roku chodziłam 2 razy w tygodniu na grupowe zajęcia z hiszpańskiego (i właściwie na tym kończyła się moja nauka). Nie zdawałam sobie wtedy jednak sprawy, że zajęcia z nauczycielem to zaledwie 30% pracy, a zdecydowana większość powinna być wykonana przeze mnie samą. Jakież było moje zdziwieniem, gdy pierwszego dnia okazało się, że kompletnie nic nie rozumiem! Przynajmniej tak mi się wtedy wydawało.

First of all, I moved there with conviction that communication with basic issues won't be a bigger problem for me. I was going for 1,5 year 2 times per week on Spanish group classes (and actually my learning was ending on that). I didn't realise then that classes with a teacher are only 30% of the work and the most of it should be done just by me. How surprised was I when the very first day it turned out that I don't understand things at all! At least that's what I was thinking then.

Stwierdziłam wtedy, że pomimo nie tak krótkiego czasu nauki, niewiele się nauczyłam. A tak naprawdę nauczyłam się całkiem sporo, ale niewiele potrafiłam wykorzystać z tego w praktyce. 

I thought then that despite not such a short time, I learnt not much. And in reality, I learnt pretty much, but not much of that I could use in the practical way.

Po drugie całkowicie pogodziłam się z tym faktem. Uznałam, że w takim razie po prostu nie umiem hiszpańskiego. Pomimo tego, że bardzo uważnie słuchałam Hiszpanów i ich konwersacji, a w głowie zastanawiałam się jak sama bym im odpowiedziała po hiszpańsku, nigdy nie przyłączyłam się do tych rozmów. Za bardzo bałam się kolejnej sytuacji, w której by mnie nie zrozumieli. Zraziłam się kilkoma początkowymi niepowodzeniami, dlatego później niechętnie rozmawiałam z kimkolwiek w tym języku. Najczęściej używałam po prostu angielskiego.

Secondly, I totally accepted that fact. I thought that I just don't know Spanish at all. Despite the fact that I was listening very attentively Spanish people and their conversations and in my head I was wondering how I would answer them in Spanish, I never joined any of these conversations. I was too afraid to have another situation when they wouldn't understand me. I became disheartened because of several failures at the beginning and that's why later I was talking reluctantly in that language with everyone. Mostly I was just using English.

Po trzecie po powrocie do Polski zamiast uporządkować sobie zdobytą tam wiedzę i zacząć się uczyć jeszcze intensywniej, odłożyłam książki na półkę. Wydawało mi się, że mam mnóstwo innych rzeczy na głowie, a tak naprawdę byłam rozgoryczona tym, że nie wykorzystałam  tego czasu pod względem językowym tak jak chciałam.

Thirdly, after coming back to Poland I put the books down instead of organizing the knowledge which I learnt there and learning even more intense. It seemed to me that I have a lot of things on my mind, but in reality I was just feeling bitter because of the fact that I didn't use that time in linguistic sense the way I wanted. 


Cechą ludzi inteligentnych jest to, że uczą się na cudzych błędach.  
The feature of intelligent people is that they learn on the mistakes of others. 


Co ty powinieneś zrobić?

What should you do?

Jeśli jest taka możliwość, warto z tego skorzystać i przeanalizować błędy innych, by szybciej dotrzeć do swojego celu. Właśnie w tym celu opowiedziałam Ci swoją historię. Możesz pokręcić głową i stwierdzić "Ja zawsze wykorzystuję swoje szansy w 100%". Jeśli tak jest, to szczerze Ci gratuluję. Ale z doświadczenia wiem, że naprawdę wiele osób wyjeżdżając za granicę i mając tam swój pierwszy prawdziwy kontakt z językiem, postępuje całkiem podobnie jak ja. Na początku są pełni zapału i chęci, by się sprawdzić, a gdy przychodzi co do czego, to po pierwszych trudnościach wycofują się przerażeni tym, jak dużo jeszcze nie umieją.

If there's a possibility, it's worth to take advantage and analyze mistakes of others in order to achieve your goals faster. I've told you my story exactly for this purpose. You can shake your head and think "I always take 100% advantage of my opportunities". If it's so, then I sincerely congratulate you. But from my own experience I know that there are many people who go abroad and having their first real contact with a language, they behave similar as me. At the beginning they are full of willingness and enthusiasm to check out themselves. And when it comes to things they retreat just after very first difficulties, being scared of how much they still don't know.Mieszkanie w Hiszpanii opinie


Najlepszym, co można zrobić, to przygotować się psychicznie na parę rzeczy. 

The best you can do is to prepare yourself mentally for some things.Bądź świadomy (Be aware)

Pierwsze próby mówienia w języku obcym poza salą lekcyjną, czyli w prawdziwym środowisku, są zawsze stresujące i często nie wypadają tak, jak to sobie wyobrażasz. Nie zawsze też wszystko zależy od Ciebie. Czasem możesz spotkać osobę, która gdzieś się śpieszy, innym razem Twój potencjalny rozmówca będzie w złym nastroju. W każdym razie w normalnym środowisku nie zawsze każdy będzie miał czas lub ochotę na rozmowę z obcokrajowcem. Trzeba być tego świadomym.

First efforts of speaking a language outside the classroom, so in the real surroundings, are always stressful and they often don't look the way you imagine them. Also not always everything depends on you. Sometimes you can meet a person, who will be in hurry, the other time your potential interlocutor may be in a bad mood. Anyway, in natural surroundings not everybody will have some time or will be willing to talk with a foreigner. It's worth to be aware of that.


Uspokój się (Calm down)

Nawet jeśli spotykają Cię drobne niepowodzenia na tym polu, daj sobie chwilę na ochłonięcie, zamiast od razu stwierdzać, że cała nauka poszła na marne. To nie jest tak, że nic nie umiesz. Tak naprawdę masz pewnie naprawdę sporą wiedzę, ale brak Ci jeszcze doświadczenia. Im więcej go nabędziesz, tym lepiej będziesz w stanie wykorzystać to, czego się nauczyłeś.

Even if there are some small failures that happened to you, give yourself a while to calm down instead of immediately thinking that all your learning went down to drain. It's not like you know nothing. In reality, you probably have pretty great knowledge, but there's missing some experience. The more you have it, the better you can use the things that you already learnt.


Wytłumacz (Explain)

Staraj się mówić jak najczęściej w języku, którego się uczysz. Nie pomagaj sobie innym, który już dobrze opanowałeś. Na przykład, jeśli uczysz się włoskiego, nie wtrącaj angielskich słówek, gdy nie pamiętasz ich włoskich odpowiedników. Postaraj się wytłumaczyć swojemu rozmówcy w innych słowach, co masz na myśli. To pozwoli ci nabrać poczucia, że nawet bez znajomości konkretnych słów jesteś w stanie poradzić sobie w różnych sytuacjach.

Try to speak the language you learn as often as possible. Don't assist yourself with the other one, which you already know at a good level. For example, if you learn Italian, don't interject English words when you don't remember Italian counterparts. Try to explain the person you talk with what you mean in different words. It will make you feel that even without knowing some specific words, you can still manage to communicate in different situations.


Staraj się (Try your best)

Nie oczekuj wygórowanych efektów po krótkiej i niezbyt intensywnej nauce. Nauka języka to zazwyczaj długi proces, który wymaga dużej ilości Twojego zaangażowania. Im bardziej się przykładasz, tym szybciej zobaczysz efekty. Ale powiedzmy, jeśli uczęszczasz na zajęcia językowe 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny, a poza tym niewiele więcej robisz w tym kierunku, nie oczekuj, że po pół roku zaczniesz biegle mówić. Efekty rosną wprost proporcjonalnie do włożonego wysiłku.

Don't expect excessive effects just after short and not really intensive education. Learning a language is usually a long process, which requires a lot of your commitment. The more you try, the faster you see the effects. But let's say, if you attend languages classes 2 times per week for 1,5 hour each and you don't do much more than that, don't expect that after half a year you'll be speaking fluently. The effects grow in direct proportion to the efforts.

Jestem pewna, że pamiętając o tym Twój pierwszy wyjazd do kraju posługującego się językiem, którego się uczysz będzie z pewnością przyjemniejszy. Ja nauczyłam się tego na własnej skórze, Ty jeśli chcesz możesz nauczyć się tego ode mnie. Albo zupełnie nie wziąć pod uwagę moich rad i po wyjeździe dojść zapewne do całkiem podobnych wniosków.
W każdym razie - powodzenia! :)

I'm sure that if you remember about that, your first trip to a country speaking the language you learn will be surely more pleasant. I've learnt all of that on my own skin, you can learn it from me if you want. Or you can decide to not bear my advice in mind and probably come to similar conclusions after the trip.
Anyway, good luck! :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz