25 września 2015

4 language tips you must know before going abroad

Każdy uczy się w swoim własnym tempie i o ile to prawda, że jeden człowiek nauczy się języka szybciej, a drugi wolniej, to tak naprawdę zazwyczaj nie ma sensu porównywanie się z innymi. Są osoby, które to motywuje, jednak dla wielu będzie to naprawdę demotywujące. Ale sama nauka to jedna kwestia, a na jej szybkość wpływa wiele różnych czynników. Jak to jest, że niektórzy już po kilku miesiącach czują się całkiem dobrze używając języka, a inni pomimo wielu lat nauki dalej nie są w stanie przeprowadzić chociaż krótkiej rozmowy?

Everybody learns in their own time and as far as it's truth that one person will learn a language faster and the other slower, in reality there's usually no sense in comparing with each other. There are people for whom it's motivating, but for many it's really demotivating. However, learning is one case itself and there are many factors that have influence on its rate. How is it that some feel good using a language just after few months of learning and the others still can't have even a small talk despite many years?


Wyprowadzka do Hiszpanii wskazówki

15 września 2015

The 10 most spoken languages in the world

Każdego roku zmienia się liczba ludzi posługujących się danymi językami. W przeszłości największy wpływ miał na to przyrost naturalny, jednak w ostatnich dziesięcioleciach, w związku z procesem globalizacji, w znacznym stopniu zaczęły też oddziaływać inne czynniki. Naukowcy oszacowali, że wiosną 2024 roku populacja naszej planety osiągnie liczbę 8 miliardów ludzi. To ogromna ilość, ale pozostańmy w 2015 roku, w którym mamy ponad 7,3 miliarda ludzi i ponad 7000 znanych języków. Czy zdajecie sobie sprawę, że prawie 3/4 ludzi żyjących na Ziemi mówi co najmniej jednym z 10 najpopularniejszych języków świata?

Every year changes a number of people using specific languages. In the past the biggest influence had birth rate, but in the past decades due to the process of globalization also other factors have started affect substantially. The scientists estimated that in the spring of year 2024 population of our planet will reach the number of 8 billion people. This is a huge amount, but let's stay in the year 2015, when we have more than 7,3 billiard people and above 7000 known languages. Are you aware that almost 3/4 of people living on the Earth speak at least one of  the 10 most spoken languages in the world?


11 września 2015

My language goals #10languagesproject

Nawiązując do ostatniego tematu (Co to znaczy "znać język"?), zamierzam określić sobie konkretne cele już na początku mojej przygody z tym blogiem. To miejsce powstało z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest przekonanie, że dzięki regularnemu pisaniu zwiększy się moja motywacja oraz polepszy regularność, a co za tym idzie jakość nauki. Drugim natomiast jest wiara, że w przyszłości wiele osób skorzysta z moich blogowych notatek, co może wpłynie też w pewien, choćby niewielki sposób, na przebieg ich językowej ścieżki. Dlatego od początku chcę ustalić sobie jasne, konkretne cele, by wiedzieć na czym powinnam się skupić, a co mogę sobie spokojnie odłożyć na później. A dobrze wiemy, że to przysłowiowe "później" często nigdy nie nadchodzi.

Referring to the previous topic (What does it mean "to know a language"?), I'm going to  define concrete goals at the very beginning of my journey with this blog.This place has been created for two reasons. First of them is the conviction that by dint of  regular writing my motivation will get higher and my regularity will get better, the same as quality of learning. The second is the belief that in the future many people will use my blogging notes, what will maybe affect  in some, even very little way, on their language career too. That's why from the very first I want to set up clear, concrete goals, to know what I should focus on and what I can leave over. And we all know that often this proverbial "leave over" never gets done.


Jak mówić w wielu językach?

8 września 2015

What does it mean "to know a language"?

W poprzednim poście zadeklarowałam się, że w przyszłości chcę znać 10 języków obcych. Myślę, że powinnam nieco sprecyzować o co dokładnie mi chodzi. Bo jeśli spojrzeć na to z logicznego punktu widzenia, to co właściwie oznacza "znać język"? Czy chodzi tutaj o biegłą mowę, swobodną rozmowę na ulicy z przypadkowym przechodniem albo może o bezbłędne rozwiązywanie testów gramatycznych? Cóż, tak naprawdę dla każdego będzie to oznaczało co innego.

In the previous post I declared to know in the future 10 languages. I think that I should specify what exactly I mean. If you look on this logically, what exactly does it mean "to know a language?". Is it about talking fluently, casual talk on the street with a random passerby or maybe about writing grammar tests flawlessly. Actually, for everybody it means something different.


Co to znaczy znać język?

7 września 2015

Zamierzam zostać poliglotką

Każdy człowiek jest inny, każdy też lubi co innego. Współczesny świat ma nam bardzo wiele do zaoferowania, szczególnie jeśli chodzi o sposób spędzania czasu wolnego. Są zwolennicy spokojnego relaksu i odpoczywania na kanapie, są też tacy, którzy bez aktywności sportowej nie wytrzymają jednego tygodnia. Mnie raczej bliżej do tej pierwszej grupy, ale to nie znaczy, że swój wolny czas marnuję. Otóż moją pasją jest nauka języków.

Every person is different, everybody likes different things too. The modern world has really a lot to offer to us, especially if it comes to spending our free time. There are people more into calm relax and laying on the couch, there are also the ones who without any sport activity can't spend even one single week. I'm more into that first group, but it doesn't mean that I waste my free time. Well, my  deep interest is learning languages.


spanish portugese italian on the map of the world